Klauzula Informacyjna

dotycząca przetwarzania danych osobowych przez firmę:
POŚREDNICTWO UBEZPIECZENIOWO-FINANSOWE LIDIA ZIÓŁKOWSKA
Sienkiewicza 52, 08-110 SIEDLCE
NIP: 8371289128

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KOJRA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 4b/2, 05-077 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000647618. NIP: 5272773807, kapitał zakładowy: 50.000,00 zł.
2. We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez POŚREDNICTWO UBEZPIECZENIOWO-FINANSOWE LIDIA ZIÓŁKOWSKA prosimy kontaktować się na adres poczty elektronicznej: biuro@ubezpieczeniasiedlce.com lub pisemnie na adres: SIENKIEWICZA 52, 08-110 SIEDLCE.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez POŚREDNICTWO UBEZPIECZENIOWO-FINANSOWE LIDIA ZIÓŁKOWSKA w celach związanych ze świadczeniem usług pośrednictwa ubezpieczeniowego, a w szczególności:
a. w celu zawarcia za pośrednictwem POŚREDNICTWO UBEZPIECZENIOWO-FINANSOWE LIDIA ZIÓŁKOWSKA wnioskowanej przez Panią/Pana umowy ubezpieczenia oraz w celu jej obsługi, w tym do: przeprowadzenia analizy Pani/Pana potrzeb w zakresie wnioskowanego przez Panią/Pana produktu ubezpieczeniowego, porównania i przedstawienia Pani/Panu ofert produktu ubezpieczeniowego podmiotów, na rzecz których KOJRA Sp. z o.o. prowadzi usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego, informowania o kończącej się, zawartej Panią/Pana umowie ubezpieczenia lub innych datach związanych z umową ubezpieczenia, informowania o warunkach zawartej przez Panią/Pana umowy ubezpieczenia,

b. w celu marketingu i promocji obsługiwanych przez POŚREDNICTWO UBEZPIECZENIOWO-
FINANSOWE LIDIA ZIÓŁKOWSKA produktów ubezpieczeniowych, w tym do: przeprowadzenia analizy Pani/Pana potrzeb w zakresie innych produktów ubezpieczeniowych, informowania w przypadku zmian rynkowych w zakresie produktów ubezpieczeniowych mogących mieć dla Pani/Pana znaczenie, przedstawiania Pani/Panu ofert innych produktów ubezpieczeniowych, obsługiwanych przez POŚREDNICTWO UBEZPIECZENIOWO-FINANSOWE LIDIA ZIÓŁKOWSKA

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez POŚREDNICTWO UBEZPIECZENIOWO-FINANSOWE LIDIA ZIÓŁKOWSKA jest Pani/Pana zgoda (tj. zgoda osoby, której dane dotyczą, zgodnie z przepisem art. 6 ust. 1 pkt a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), o ile Pani/Pan wyrazicie taką zgodę.
W pewnych przypadkach podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest fakt, iż jest to niezbędne do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie, poprzedzających zawarcie umowy ubezpieczenia (zgodnie z przepisem art. 6 ust. 1 pkt b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych). Np w sytuacji, gdy Pani/Pan wnioskuje o porównanie dostępnych ofert ubezpieczenia, do tego celu niezbędnym jest przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez POŚREDNICTWO UBEZPIECZENIOWO-FINANSOWE LIDIA ZIÓŁKOWSKA może być też w pewnych przypadkach tzw. uzasadniony interes administratora (zgodnie z przepisem art. 6 ust. 1 pkt f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych). Uzasadnionym interesem administratora w tym przypadku przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego produktów ubezpieczeniowych obsługiwanych przez POŚREDNICTWO UBEZPIECZENIOWO-FINANSOWE LIDIA ZIÓŁKOWSKA

5. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione przez POŚREDNICTWO UBEZPIECZENIOWO- FINANSOWE LIDIA ZIÓŁKOWSKA osobom fizycznym wykonującym czynności agencyjne, z którymi POŚREDNICTWO UBEZPIECZENIOWO-FINANSOWE LIDIA ZIÓŁKOWSKA współpracuje przy świadczeniu usług pośrednictwa ubezpieczeniowego, wyłącznie w celach, o których mowa powyżej. Ponadto dane te mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie POŚREDNICTWO UBEZPIECZENIOWO-FINANSOWE LIDIA ZIÓŁKOWSKA m.in. dostawcom usług IT, przy czym takie podmioty
te będą przetwarzały dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami POŚREDNICTWO UBEZPIECZENIOWO-FINANSOWE LIDIA ZIÓŁKOWSKA

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez POŚREDNICTWO UBEZPIECZENIOWO-FINANSOWE LIDIA ZIÓŁKOWSKA przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane. W przypadku, gdy Pani/Pan nie zdecyduje się na zawarcie umowy ubezpieczenia za
pośrednictwem POŚREDNICTWO UBEZPIECZENIOWO-FINANSOWE LIDIA ZIÓŁKOWSKA, dane będą usuwane niezwłocznie po upływie okresu związania ofertą produktu ubezpieczeniowego, która nie została przez Panią/Pana przyjęta. W przypadku gdy Pani/Pan zawrzecie umowę ubezpieczenia za pośrednictwem
POŚREDNICTWO UBEZPIECZENIOWO-FINANSOWE LIDIA ZIÓŁKOWSKA, dane będą usuwane niezwłocznie po wygaśnięciu tej umowy. W przypadkach, w których dane osobowe są przetwarzane w oparciu o usprawiedliwiony interes administratora (np. marketing bezpośredni), dane osobowe nie będą przetwarzane
dla określonego celu, jeżeli Pani/Pan zgłosić sprzeciw wobec takiego przetwarzania. W przypadkach, w których dane osobowe gdy dane osobowe są przetwarzane w oparciu o Pani/Pana zgodę, dane osobowe będą przetwarzane do momentu jej wycofania.

7. Informujemy, że ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych osobowych. Jeśli podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes
administratora, może Pani/Pan wnieść sprzeciw wobec przetwarzania takich danych osobowych. W szczególności przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego.

8. Informujemy, że w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest Pani/Pana zgoda, ma Pani/Pan prawo cofnięcia takiej zgody w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

9. Informujemy, że ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, jeśli Pani/Pan sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza obowiązujące przepisy prawa.

10. Podanie danych osobowych w celu zawarcia i obsługi wnioskowanej umowy ubezpieczenia jest dobrowolne, ale niepodanie takich danych uniemożliwia porównanie dostępnych ofert produktu ubezpieczeniowego w celu przedstawienia Pani/panu oferty takiego produktu. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.

11. Informujemy, że Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Przetwarzanie danych w powyższy sposób ma na celu automatyczne obliczenie wysokości składki ubezpieczeniowej w oparciu o podane przez Panią/Pana dane oraz przedstawienie dla Pani/Pana
oferty takiego produktu ubezpieczeniowego.

12. Informujemy, iż w związku ze złożeniem przez Panią/Pana wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia za pośrednictwem POŚREDNICTWO UBEZPIECZENIOWO-FINANSOWE LIDIA ZIÓŁKOWSKA lub w związku z zawarciem takiej umowy, Pani/Pana dane osobowe będą również przetwarzane przez odpowiedni zakład ubezpieczeń, z którym zawierana będzie umowa ubezpieczenia. W takim wypadku administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie również zakład ubezpieczeń, natomiast KOJRA sp. z o.o. / POŚREDNICTWO UBEZPIECZENIOWO-FINANSOWE LIDIA ZIÓŁKOWSKA może również przetwarzać Pani/Pana dane osobowe działając w imieniu i na rzecz tego zakładu ubezpieczeń, na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w powyższym zakresie nie jest objęte niniejszą Klauzulą Informacyjną.